Home > Article > Развитие на изследвания и приложения за устойчива енергия

Развитие на изследвания и приложения за устойчива енергия

Системи за чиста енергия и системи за опит, сценарии за пестене на енергия, спестяване на енергия в оранжерии,задоволяват в достатъчна степен всички предвидими нужди, Консервацията ще се практикува от повечето страни, за да се намали вносът на петрол и да се компенсира платежният баланс на алтернативите за енергия на водата и трябва да бъдат заложени в изкопаемите горива горивен основен компонент на развитието. В техните механизми, които позволяват бързото увеличаване на населението, и от друга страна, трябва да се работи за начин на живот, който използва енергийната ефективност без увреждане на околната среда или причиняване на проблеми с безопасността, като например енергия. като хидроенергия, има важна роля за допълване на по-широкото използване на дребномащабни електроцентрали, базирани в селските райони

Такава инсталация може да се използва за разработка, тъй като може да бъде направена локално, като се използва местно оборудване, бързо изграждане на цялостно оборудване, което да бъде направено без съответен итрален фут за осигуряване на оборудването и също така с дълги колектори (Фигура 1), за да се осигури известно отопление на пространството за горещополезен, когато сградите са добре изолирани и е налице топлинен капацитет, достатъчен за преноса на енергия от деня към нощта.

Развитие на изследване и приложение на устойчива енергия Устройства за енергия от вълни Зареждане на помпа Генерация Хидравлична система Турбогенератори Произведени горива H2подстанцияd Съхранение на брега - електрическа Електрическа мрежа от растителни горива Консумации на електроенергия Фигура 4

Използвайки силата на вълната, всеки елемент представлява съществена връзка във веригата от морските вълни до constntechopen

Системи за чиста енергия и опит. Дебатът за международен режим на изменение на климата досега е борба с изменението на климата, развиващите се страни досега са приемали, че има разлика между ефективността на разходите (къде по света трябва да се предприеме контролът, за да се сведе до минимум глобални разходи за контрол) и справедливост (кой трябва да поеме намаляването на емисиите в резултат на изменението на климата), което имаI или антропогенното изменение на климата ще изисква сложни усилия за сътрудничество между голям брой отделни нации. Тези усилия за сътрудничество задълбочено разбиране на това как различните участващи нации се справят с глобалното изменение на климата и как този процес ги засяга. Едно от основните използване на естествен начин за налагане на отговорност за околната среда на страната, причиняваща щетите

В контекста на екологичните данъци, замърсителят е този, който плаща, което е една от причините данъците да са нестабилни като инструмент за екологична политика. във всички развиващи се източници трябва да се разделят на остатъци или специални ресурси, включително дърва за огрев и дървени въглища, могат също да бъдат произведени от горски остатъци Състави от три кислородни атома, държани заедносвързване на елементите един към друг Ефектите на хлорофлуоровъглеводорода Тази реакция е нещо обичайно от действието на охлаждащите хладилници като поглътители на CFCs - газовете, използвани като разпенващи агенти за разширяване на thntechopen

Развитие на изследване и приложение на устойчива енергия пяната по време на производството на хладилници Въпреки че употребата на озоноразрушаващи вещества се адаптира към проблема с изхвърлянето, те все още представляват всеки yohis wasteDegraded and takealabld е добър източник на d е алтернатива на енергийните култури Земеделските отпадъци sailabld могат да бъдат превърнати в енергия и полезни химикалиброй микроорганизми Промотирането на всяка технология зависи от внимателното наблюдение и наблюдение. Основни характеристики на проекта. Мрежово и институционално развитие/усилвател. Насърчаване и разширяване. Изграждане на демонстрационни проекти. и обучение и мониторинг Инсталиране на комбиниран нагревател (CHP) в зеленина, отглеждане на високоенергийни култури (напр.

g, зеленчуци за салата, саксийни растения и т.н.) Научни b Предположения за краткосрочна енергийна стратегия предполагат, че икономически най-ефективното преобразуване на когенерационни инсталации, работещи с газ, към биомаса би намалило значително зависимостта от липсата на генериране, прогнозирано в дългосрочен план, използването на съществуващия възобновяем енергиен потенциал и огромните възможности за повишаване на енергийната ефективност са достатъчни, за да отговорят на бъдещите енергийни изисквания в краткосрочен план, пълното преминаване към устойчива енергийна система е сложен и дълъг процес, но може да бъде постигнато в рамките на период от около 20 години , Изпълнение ще g-срочни национални стратегии и планове за действие H редица ползи, включително: по-стабилно енергийно снабдяване в сравнение с предсезонните резултати на енергийния сектор, ползи, Визия използва методология и изчисления, базирани на ефикасността Влияние за бъдещ растеж Информация от проучвания и ситуация в енергийния сектор ефективност (EA, 2007)ntechopen

Системи за чиста енергия и опит Земеделие Горско стопанство и дърводобив processchainfill

Остатъци от биогаз P5, растителни горски остатъци, свързани с култура, 5 от производство и готварски горива, химикали и използвани на място, транспорт на дървени въглища, строителна индустрия, промишленост, доставки на енергия, Trces се превръща в набор от продукти за използване от транспорта, индустрията и строителния секторntechopen

Развитие на изследвания и приложения за устойчива енергия CFC brokenChlorinecatalyses ObreakdownBreakdownygenand chlorinentechopen

Чисти енергийни системи и опит. Екологичните неправителствени организации (НПО) призовават правителството да развие енергийния сектор чрез диверсифициране на първичните енергийни източници, за да увеличи приноса на бледа. основи, наличност и доставка на тръбопровода, инвентар за съхранение, нови източници на доставка, цени на други енергийни алтернативи. Класическите подходи за управление на риска са добре документирани и използвани в много индустрии. Това включва следните четири широки подхода към риска. Избягването включва неизвършване на дейност, която би могла да носи риск. Избягването е възможно за всички рискове, но избягването на рисковете също означава загуба. Смекчаването/намаляването включва методи, които намаляват тежестта на подмамването Рискована стратегия за малки рискове

Всички рискове, които се поемат от отказване на друга страна да приеме риска, обикновено чрез договор 2 Фигура, 8 Глобални когенерационни тенденции от 1992-2003 г. към атмосферата В световен мащаб депата са трети, отчитайки около 13% метан или карбоден еквивалент (MMTCO2e) (мозък и Марк, 2007), както е показаноntechopen

Развитие на изследвания и приложения за устойчива енергия40%30%USAEU=250%Фиг. 9

Разпределяне на промишлен CHP капацитет в ЕС и САЩ26%3Украйна, Южна Африка и 日 НигерияJ ДругиКолумбия и емисии на метан от запълване (MMTCOze)ntechopen

Разработване на изследвания и приложения за устойчива енергияn компилиране на данни за потреблението на енергия, може да се категоризира употребата според редица традиционни сектори - промишленост, транспорт и т.н. Крайно използване на помещения за отопление, технологична пара и т.н. Крайно търсене - общо потребление, свързано с мобилни автомобили, с храни и др. въглища, и т.н. форма на енергия в точката на използване - електрическо задвижване, нискотемпературна топлина и т.н. Възобновяема енергийна енергия, особено подходяща за осигуряване на селска енергия, авантни машини и т.н. могат да бъдат конструирани с помощта на местни ресурси и без общите разходи за конвенционално оборудване

Допълнително предимство произтича от В световен мащаб сградите са отговорни за приблизително 40% от общото световно годишно потребление на енергия Повечето от това отопление, отопление, охлаждане на Co и NOx CFC остават в екологично чисти охлаждания, Съгласно Протокола от Монреал от 1997 г., се съгласиха да поетапно намалят охлаждащите агенти които имат потенциала да унищожат стратосферния озон Желателно беше да се намали потреблението на енергия и да се намали скоростта на изчерпване на световните енергийни резерви и замърсяването на околната среда Сухи клетки Сухи клетъчни батерии Осветление Животинска енергия за фермата Приготвяне на храна (вършитба=подготовка за земеделие (вършитбаТаблица 1 Източници на енергияntechopen

Системи за чиста енергия и опит Дървата за търговски горива, остатъците от реколтата и животинските тор се използват в големи райони на развиващите се страни, главно за отопление и готвене: ефективната таблица 2 представя някои възобновяеми приложения Събиране на дъжд, пречистване, съхранение и рециклиране Изхвърляне на отпадъци еробно храносмилане (CHa)ultivate парцелът от 1 хектар и оранжерия за четирима души. Изисквам Winddar collectorsrgy В крайна сметка хардуер на подсистеми за намаляване на разходите. Таблица 3 изброява най-важните нужди. Съображенията при избора на електроцентрала включват следното. Разходите - първоначални разходи, общите текущи разходи, включително гориво, поддържана експлоатационна поддръжка и наличие на резервни части. Пригодност за местно производство. Таблица 4. изброени методи на преобразувани в енергия лодки, селскостопански машини, напр

, двуколесен трактормилин Производство на електричество напр., болници и училищаr снабдяване напр. дъждовен дъжд Строителна тъкан напр. интегриране на подсистеми за намаляване на разходитеCHTable 3ds в ruralntechopen

Разработване на изследвания и приложения за устойчива енергия4Мускулна порция Човек, животни Двигатели с вътрешно горенеPeДизелово запалване с компресияГазова турбинаТоплинни двигателипора( RankinetInerling(Reciprocating)eam turbihermio

nic thermoelectricnoto устройства кофи, турбиниВертикална ос, хоризонтална ос Динамо Таблица 4 Методи на човешките отпадъци (подаване на около 280 kW, добавяне на растителни отпадъци от 0 2 ha или отпадъци от 1 ha отглеждане на 1500 kWh/a могат да бъдат получени чрез анаеробно разграждане Утайката от върната в земята в по-горещо климат

този ефективен може да се използва за задаване на производствен цикъл (Фигура 2) Има нужда от по-голямо внимание, което да се отдели на тази област при разработването на дизайни, разпространението на информация и насърчаването на нейната употреба, правителствени органи и независими организации, които имат роля, която трябва да играят в Обществото и промишлеността в Европа и на други места са все по-изгубени от доставките на електроенергия Съюз (ЕС), средният темп на нарастване на търсенето на електроенергия се дължи до голяма степен на преносните мрежи, главно структурата (радиална срещу мрежа) и последващите философии за планиране и експлоатация Робинсън, 2007 г. използване на енергия Използване на енергия е един от няколкото основни компонента за развиващите се страни. Цялостната ситуация и последиците от увеличеното потребление на енергия в бъдещето. Проблемът с осигуряването на енергия в селските райони, включително разглеждането и преобразуването на енергия в допълнение към източването на resos и включването на замърсяване и ядрено делене програми Това е обезпокоителна перспектива Би било еднаквоntechopen

Системите за чиста енергия и опитът могат да предполагат, че разликата в енергията между развитите и разумните за развитите страни, като същевременно поддържа или дори повишава качеството на живот, намалява значително енергията се постига в редица Подобрена ефективност на използването на енергия, например по-добро топлоизолация, енергия и общ енергиен живот в областта на транспорта коефициентът на енергия е дефиниран като преглед на потенциалния диапазон от рециклируеми материали е представен в таблица 5. Понастоящем нетърговските горива дървесина, растителни остатъци и животински тор в селските райони, предимно в голямо развитие, геотермални и докато има местно значение, където Nucre е включено за пълнота, би не е вероятно да има ефективен принос в селските райони DigesteUltra-violet pondHumansAlgae риба и езерце с патици Фиг. 2

Bза газове, генерирани от декоганичния материал Тъй като материалът се разгражда, се произвежда метан (CH4), както е показано на Фигура 3 Източници, които се отварят

Развитие на изследванията и приложенията за устойчива енергия, генериращи биогаз, са многобройни и разнообразни. Те включват депа за отпадъци, пречистване на отпадъчни води, разлагащи се отпадъци Към днешна дата индустрията за отпадъци се е съсредоточила върху контролирането на тези емисии, обиколка на околната среда и турбини, като по този начин се генерира електричество Основните компоненти на сметищния газ нетан (CH4 ), въглероден диоксид (CO2) и азот (N2) Ентракцията на метан 45%, CO2 е -36% 8% (Omer, and Yemen, 2001)

Други comf a widn-wIn-wIntuation емисии, наистина вредни замърсители, електричеството се генерира от безплатно гориво, а топлината е налична за използване локално. Опция за технология за свиване и рециклиране. Продукт за рециклиране, удължен барабан. стъклени влакна; пълнеж, полиране, натрошаване в агрегат, изгаряне на материали; ne, тротоарни блокове, асфалт: до пепел Циклиран инертен материал: замяна на цимент Натрошено на инертен материал, разбийте до 900"C до Топлоизолационен бетон; традиционенoa-разтопен черен метал Рециклиран металpeПречистванеPlasticPanel: рециклирана пластмаса; пластмасов дървен материал: Повторна употреба директно: нарязан на инертен материалIficamoa или пиролиза: ch- панел, базиран на ppongd; пластмасов дървен материал Таблица 5 Резюме на практиките за рециклиране на материали в строителния сектор През последните две десетилетия в света се увеличиха индикациите за климатични промени, базирани на въглеродни източници, ефективната енергия, предупредена за изкопаеми земи, намаляването на потреблението на енергия са основните цели за постигане устойчиво енергийно захранване Възобновяемите енергийни източници включват вода и вятърна енергия, слънчева и геотермална енергия, asntechopen

Чисти енергийни системи и опит, както и енергия от биомаса Техническата постижимост и действителното използване на тези от тях Ефикасен метод за преобразуване на биомаса в енергия е теген (анаеробно разлагане) Вече е възможно да се произвежда биогаз в селски инсталации, надградете го към биометан, захранвайте го в газовата мрежа, използвайте го в контролиран от потреблението на топлина CHtly метан (50-65% седименти и т.н. поради високата му концентрация на метан, горивни влажни материали с ниско подходящи за анаеробно разлагане

Значението и ролята на биогазовете в производството на енергия нараства В днешно време много страни в Европа насърчават използването на възобновяеми енергийни източници чрез гарантирано възстановяване при системи за търговия Хидролитични бактерииОрганични киселиниHomo AcetogenicH CO, formateAcetateBacteriaМетаногенни бактерииCHs COzFig 3 Bntechopen

Разработване на изследвания и приложения за устойчива енергия Устройства за преобразуване на енергия от вълни Патентната литература е пълна с устройства за извличане на енергия от поплавъци, рампи, задвижвани от въздух, падаща вода в камерата на бука по света (Swift-Hook, et al, 2007) способност, която е избрана. Фигура 4 показва много други аспекти, които програмата за сила на волята би направила смекчаващ принос към енергийните ресурси за сравнително кратко време и със съществуваща технология напоследък Има много налични около британските брегове Тя може да даде полезен принос, от който хората се нуждаят, около два пъти повече от генетичния произход на Обединеното кралство е наличен при условие, че Всички мощности са налични във вълните, важно е да се обмисли да бъдат извлечени Преди няколко години беше постигната само няколко процента ефективност Скорошното съхранение ще бъде от съществено значение на базата секунда за секунда и минута за минута, за да се изгладят флуктуациите на отделните вълнови пакети но съхранението за следващия път не е икономично. Ето защо трябва да се предвидят подходящи алтернативи за развитие на капацитета

Тази статия обсъжда потенциала за такива интегрирани системи на пазара на стационарна и преносима енергия в отговор на критичната нужда от използване на по-чиста енергия и въздействията върху околната среда (киселинни валежи, изтъняване на озоновия слой и зелен ефектSe, затопляне на бала) са изчерпателно обсъдени в тази статия. темата е разгледана както от настояща, така и от бъдеща гледна точка. Включва се, че щадящата околната среда енергия трябва да бъде насърчавана, популяризирана, прилагана без мащабен план, особено за В световен мащаб сградите са отговорни за приблизително 40% от общия световен годишен енергиен интерес към envittechnologies. Съгласно Монреалския протокол от 1997 г. правителствата се споразумяха да премахнат потенциала на химикалите за унищожаване на слоеве, считани за желателни за намаляване на потреблението на енергия и намаляване на степента на изчерпване на енергийните резерви и замърсяването на образователните сгради и сгради, които са по-икономични при използването на енергия за отопление, осветление, охлаждане, вентилация, особено естествена или хибридна вентилация, отколкото климатизация, драстична зависимост от изкопаеми горива Следователно, насърчаване на иновации на местно и глобално ниво Това също ще допринесе за подобряването на чрез замяна на конвенционалните горива с не произвеждат замърсяване на въздуха или парникови газове Осигуряване на добро качество на вътрешната среда, като същевременно се постига енергийно и разходно ефективно функциониране на отоплението , вентилация и ntechopen

Системи за чиста енергия и опит Инсталациите за климатизация (HVAC) в сгради представляват многовариантен проблем. Параметрите, включително скорост на въздуха, температура, относителна влажност и качество в допълнение към осветлението и шума. Цялата цел е високо ниво на ефективност на сградата (BP), дефинирано като качество на вътрешната среда (EQ), енергийна ефективност (EE) и рентабилни горива бяха определени като метанол, етанол, природен газ, пропан, водород, въглеродни течности, биологичен материал и електричество. зависимостта от вноса на енергийни продукти, производството на хранителни излишъци, прогнозираната урбанизация, както и косвените разходи и придаването на стойност на гореспоменатите предимства, властите на национално и международно ниво използват стимули от различно естество, за да се отговори на проблема с неефективността, изследователска полезна форма , а именно твърди брикети и горивен газ (Фигура 6) Намаляване на зависимостта от внос на енергия и свързаната с нея продукция Намаляване на въздействието върху околната среда от производството на енергия (парников ефект, заместване на въздуха с хранителни култури и намаляване на хранителните натоварвания и използване на маргинални земи и други земи встрани Намаляване на свързаните социално-икономически и екологични проблеми (ерозия на почвата, банизация, влошаване на ландшафта и др.

d производствените знания трябва да бъдат разгледани, за да бъдат действията ефективни и устойчиви. Пропуските включват: видово разнообразие, микроорганизми и техните екологични роли, екологичен и географски статус на видовете, човешки капацитет за достъп и деградация. трябва да бъдат формулирани и съгласувани Глобално съвместно международно усилие, може би под егидата на Конвенцията за биологичното разнообразие Наскоро формулираната глобална таксонова стъпка в дясното