Domov > Článek > Dokončení tajemství bohů a symbolů

Dokončení tajemství bohů a symbolů

je komplexním důkazem toho, že symbolika mnoha starověkých textů, kánonů a konceptů je pokročilou a extrémně starodávnou duchovní a filozofickou technologií, která předchází všechna existující náboženství a školy mystérií Consere je nezpochybnitelným důkazem, že všechny tři tzv. „Abrahamovy víry“ jsou účelové klamy V souladu s tím jsou související esoterika, mysteriózní školy a hnutí Nového věku plné chyb V této knize předkládám ověřitelný důkaz, že aandovaní náboženští vůdci, jako komplexní potvrzení toho, nadbytečně zakódovali ohromující prosazení Doktríny dvou duchů a dvou způsobů. Dva stoly kamenného ducha dobra (života) - sedm duchů (inspirací) Božích pozitivních motivacíCesta pravdy a spravedlnosti (spravedlnost a dokonalost symbolizováno jako: sedm sloupů, svícny, oči, rohy, pečetě a chrám Boží pravdy)

Poznání Osvícení, Rozlišování Dokonalosti2-Moudrost, Vhled, Porozumění, Inteligence, Schopnost3- Pokora, Skromnost, Trpělivost, Empatie, Zbožnost4- Sebeobětování, Odvaha, Spravedlnost, Bezúhonnost, Virtu5-Soucit, Vstřícnost, Velkorysost, Láska, Láska6- Svobodná vůle, Optimismus, Spolupráce, Harmonie, Radost7-Spravedlnost, Spravedlnost, Rovnost, Bezpečí, Mír Duch zla (Anti-Life)-SeThe Cesta chamtivosti, Falešnosti a Nespravedlnosti-(Marnost a omyl) Symbolizované jako: Marks, NaHeads a InI- Chamtivost, Závist, Materialismus, Přemíra, Peníze, Lichva, Zisk, Bohatství2 – Nepravda, Nejednoznačnost, Podvod, Politika, Pokrytectví, Zrada, Podvod3 – Nevědomost, Pošetilost, Přelud, Uctívání hrdinů, Náboženství, Modlářství, Rituál, Dogma, Strach4 – Arogance , Netrpělivost, Sobectví, Marnivost, Nedůvěryhodnost, Zanedbávání, Lhostejnost Hněv Drzost, Zatvrzelost Bezcitnost, Antagonismus, Nepřátelství, Zlomyslnost, Nenávist6-ubližování, Agrese, Provokace, Zrada, Násilí, Krutost, Válka, Dobytí, Chaos Nespravedlnost, Nespravedlnost, Utlačování, Vykořisťování , Inkvizice, zotročování, text a význam mnoha pojmů a pojmů, které jsou pro lidstvo ztraceny Toto je zdokonalení předpisu ze svitků Mrtvého moře „Pravidla komunity“ definující lidský charakter a behaymbologii a je to přesně zakódovaná duchovní moudrost „Dva duchové“ (způsoby, cesty, inspirace, sklony) symbolizují dobré a eyduální morální protiklady, které definují pozitivní a negativní spiritualitu IRUTHSPRAVEDLNOST

DOKONČENÍ TAJEMSTVÍ symbolů bohů Svazek o

Jsem hluboce vděčný a za hrstku lidí, kteří mi různými způsoby přímo pomáhali. Také všem mým blízkým, přátelům a spolupracovníkům, jejichž trpělivost jsem jistě (a bolestně) prověřil dlouholetým uvádějte autory a výzkumníky, jejichž knihy a webové stránky, i když výzkumné úsilí a/nebo pomohly položit základy toho, co jsem nyní schopen dělat, když obrázky našly na internetu, omluvte jakékoli neúmyslné použití omezených obrázků

Přijměte prosím lepší svět pro své úsilí. Použité obrázky jsou pro účely výzkumu, analýz, interpretace a vzdělávání o tématech a podrobnostech zkoumaných v této sérii knih a vtělených do konkrétních starověkých konceptů a architektury, podle hlavy 17 autorských práv USA kód Nejvíc ze všeho ke Stvořiteli tohoto vesmíru, který mě provázel mnoha životy a mnoha tisíciletími a stále zachází do velkých vzdáleností, aby mi pomohl pochopit pravdu o mnoha

DOKONČENÍ TAJEMSTVÍSymbol bohůSvazek oPrvní vydání Ruka sedmi hvězd

Autorská práva 2002-2010 od Lawrence w Strana II (také znám jako Seven Star Hand) Všechna práva vyhrazena

Tuto knihu lze volně kopírovat a rozdávat bez žádosti o svolení, pokud nebudou provedeny žádné změny a uděláte tak zdarma. Na následujících adresách URL naleznete budoucí aktualizace a odkazy ke stažení elektronické knihyhttp://wwwsevenstarhandorgtp:/wwwbloggercom /profile/10911975/První úprava vydaná 8. 11. 2010

ObsahPředmluva Nauka o dvou duchechO přední straněKapitola 2-Uchopení symbolických klíčů k prastaré moudrosti35Kapitola 4- Uchopení pravdy o zvěrokruhu a cyklickém časeKapitola 5-Jistý bod v kruhu osvětluje odvěkou temnotuKapitola 6- Hvězdy, Andělé a moudrost věkůKapitola 7-Otevření sedmi pečetíKapitola 8-Konec je o časeDodatek 1-Obelisků, uctívání Slunce a dalších velkých podvodůDodatek 2- Rekonstruovaná apokalypsa Dodatek 3

Vaticinia Nostradamus ImagesAddendum 4 Další obrázek231

Shrnutí kapitoly Předmluva – Nauka o dvou duchech Kontext a význam mnoha starověkých textů a pojmů byly dlouho zmateny, a tím ztraceny pro ty, kdo byli oklamáni a oklamáni tvrzeními náboženských vůdců, zakladatelů a dalších. model, zakódování a zapouzdření byly záměrně přepracovány a zatemněny v náboženství a mystiku, aby sloužily chamtivosti a ambicím peněžních, politických a náboženských vůdců, kteří se s věkem času, pravdivou symbolologií a moudrostí, kterou modelovala, snažili skrýt klíčové znalosti před předměty i nepřáteli. a zakódované byly většinou historie V důsledku toho jsou prezentované interpretace o zdrojích a významu těchto cesů a filozofii a kosmologii starověkých egyptských, núbijských a hebrejských mudrců většinou chybné. nedávno popularizované jako „Ztracená kniha Nostradama“ na kanálu History Channel a na webu Tyto obrázky jsou členy staletí starého žánru jedinečných a tajemných ilustrací, nazývaných také papež Nostradamus a syn vytvořil jedinečný a důležitý rukopis, který obsahoval verze theandardského souboru 30+ symbolických obrázků plus dalších asi 50 Účelem použití těchto konkrétních obrázků je, že symbolika, kterou obsahují, byla záměrně navržena tak, aby pomohla dokázat pravdivost

narážky v odhalených hebrejských vyprávěních a egyptském symbologyktu, všechny tři obrazy představují mnohočetné odkazy na stěžejní témata z Knihy zjevení, Nostradamova čtyřverší a jinak, stejně jako proroci a mudrci, kteří před ním přišli, byl Nostradamus expertem na symboliku a záměrně zakódoval ohromující důkazy. , pro ty z budoucnostiKapitola 1-Důkazy a premTato první kapitola představuje obecný přehled témat a premis zbývající části knihy

Tato kniha a další v této sérii představují úžasný a komplexní důkaz toho, že symbolologie starověku je multifunkční duchovně-filosofická technologie, která proudila z hluboce starověké minulosti, přes Egypt-Núbii, pak přes díla AmenMosesa, k pozdějším Hebrejcům a do všech jejich textů. Později byla „zajata“ Římem a klamně přepracována a zkreslena v kánony a koncepty takzvaných tří „Abrahamových vír“ a jejich Kapitola 2 – Uchopení symbolických klíčů ke starověké moudrostiTato kapitola představuje přehlednou ověřitelnou strukturu, funkčnost a vztahy stěžejní skupiny starověkých symbolů. Ukazuji, jak tento velmi specifický soubor skupin symbolů rozhodujícím způsobem dokazuje že symbolika starověké moudrosti vždy záměrně zakódovala své skryté duchy, které unášely a mátly Tanalysis dokazuje pravdu o mnoha starověkých záhadách Odhaluje také klamy a omyly, náboženství, tajné společnosti, mysteriózní školy a související mystiku a esoteriku. Kapitola 3 - Uchopení starověku Moudrost Tento termín je plný zmatku kvůli široké neznalosti skutečného významu moudrosti, která je se mnou často spojována, nazývají mystéria, což je skutečný problém, protože tajemství a moudrost jsou v protikladu Přestože moudrost vyžaduje absolutní přesnost a přesnost konceptu, duchovně spojená „tajemství“ jsou většinou nepřesné nesprávné nasměrování. vzdát se toho, uvědomit si, že je to pravda

duchovní moudrost je nadčasová a vztahuje se na fungování vesmíru, jak funguje v rámci Kapitoly- Pochopení pravdy o zvěrokruhu a cyklických dobách lidé ve skutečnosti nechápou, že zvěrokruh byl vytvořen jako symbolický systém, který spojuje také vědu a duchovní moudrost. méně co to znamená Tato bezproblémová a duchovní filozofie je nepopiratelným charakteristickým znakem starověkého Egypta a těch, které vznikly před therabylonem nebo jinými starověkými říšemi, jimž byla mylně připisována Dnešní chybné astrologické systémy jsou silně ovlivněny babylonskými interpretacemi, motivacemi a nedostatky, které byly dále modifikovány Řekové a další Jak budete chtít pochopit, obsáhlejší a nadbytečný důkaz toho, že většina symbolických pojmů, včetně zvěrokruhu, byla značně nesprávně interpretována a záměrně nesprávně popsána. Kapitola 5 – určitý bod v kruhu osvětluje odvěkou temnotu. V této kapitole udělám malou odbočku od dosud diskutovaná hierarchie symbolů a skupin Bod v kruhu (ohraničený, astrologický symbol a hieroglyf pro slunce, alchymistické zlato atd.) je nejdůležitějším členem zvláštní skupiny symbolů, které poskytují paralelní tělo synchronizované moudrosti Na první pohled je nezdá se, že by zapadal do skupin symbolů diskutovaných dříve, které definují pravidla pro jiné symboly Místo toho, aby modelovaly jiné, všechny ostatní následují Proto sídlí vedle nebo před jinými symboly již popsanými Kapitola 6 – Hvězdy, andělé a moudrost věků Stejně jako u většiny starověkých symbolů význam a účel hvězd a andělů v klíčových symbolických textech byl dlouho nesprávně interpretován Jak již bylo zmíněno dříve, starověcí mudrci a proroci trpělivě kódovali řadu ověřitelných důkazů pravdy do svých textů po tisíciletí. Symbolická moudrost v dílech Amen Mojžíše a pozdějších mudrců je nádoba ( archa) za velmi dlouhodobou bodavou operaci proti náboženství a jeho vůdcům

Tato kapitola nejenže odhaluje pravdu o symbolice andělů a hvězd, ale jak budete číst dále, získáte lepší přehled o velké trpělivosti a odbornosti těchto starověkých mudrců. , moudrost věků a cyklický čas jsou hluboce hluboké a pokořujícíKapitola 7-Otevření sedmi pečetíSedm pečetí je mnohostranný symbol, který zahrnuje několik klíčových pojmů Ve své nejzákladnější definici je pečeť ověřitelná značka, podpis a/nebo kód určený k zabezpečení, ochraně a ověření zdroje i obsahu čehokoli, co bylo zapečetěno. Jeho účelový protokol a slouží jako test platnosti Sedm pečetí je vícerozměrných jako sedm skrytých dimenzí a zahrnuje vysoce vyvinutý a strukturovaný symbolický kód (starověká moudrost moudrosti) Jak jsem již ukázal, Zjevení používá sedm hvězd, andělů a pečetí k reprezentaci skrytého časového kódu a symbolizované cProto je jedním z klíčových aspektů symbolismu sedmi pečetí skrytý časový kód hvězda-anděl demonstrovaný v předchozí kapitole. Jeho platnost v mnoha ohledech, která náboženským interpolátorům v průběhu tisíciletí nedokázala pochopit, až bylo příliš pozdě Kapitola&-Konec je o časeJak bylo ukázáno v předchozích kapitolách, symbolika čtyř živlů, cyklického času a zvěrokruhu jsou klíčové pro dokazování pravdy a pochopení moudrosti, která plyne z posledních šesti věků, Abychom skutečně porozuměli významu toho, co probereme v této kapitole, bylo nejprve nutné uvést podrobnosti ve všech předchozích kapitolách Výše ​​uvedený časový diagram zvěrokruhu ukazuje časové osy zakódované ve zjevení Ezechiel a souvisejících textech. startiofen zakódovaný sfingou a pyramidami Pomocí opraveného zvěrokruhu a symboliky sedmi hvězd, andělů a pečetí můžeme nyní dokázat přesně to, co chtěli staří mudrci před tím uchopit.